Ken and Lilia translated these songs to Cebuano


10,000 REASONS (Bless The Lord) by Jonas
Myrin & Matt Redman

Chorus:

Dayegon mo si Jesus
Oh kalag ko,
Dayga ang iyang ng’an
Mag-awit kaniya
Kalag ko,
Pagdaygon ang Imong ng’an


Verse 1:

Mo-abot na ang laing adlaw
Panahon na sa pag-awit
Bisan moagi ang mga problima mo
Maga awit lang sa kagabhi-on


Verse 2:

Daghang gugma Ka hinay masuko
Maayo Ka ug maluluy-on
Pagka-maayo mo, maga-awit ko
Napo kalibong rason sundon ko


Verse 3:

Sa panahon nga wala koy kusog
Duol na ang kamatayon ko
Padayon ako sa Pag-awit Mo
Napo kalibo magapadayon


Repeat chorus X2


Pagdaygon ang Imong ng’an
O, Pagdaygon ang Imong ng’an


Mag-awit kaniya
Kalag ko,
Pagdaygon ang Imong ng’an
Pagdaygon ang Imong ng’an
Pagdaygon ang Imong ng’an


Ibayow Ko
(Hosanna Praise Is Rising)


Ibayaw ko, Mata mo ilingi
Mubalik ko
May paglaom, Gikinahanglan Ka
Makita ko
Kong makita ko si Jesus may kusog ko
Sa diha Ka kahadlok ko nawala, nawala

Hosanna, hosanna

Nagluwas Ka kana- ko,
Angayan sa pagdayeg
Pamatia Diosnong kasing kasing
Mubalik ko
Nagbago Ka sa pamilya sa Dios
Bagong binuhat

Kong makita ko si Jesus may kusog ko
Sa diha Ka kahadlok ko nawala, nawala

Hosanna, hosanna

Nagluwas Ka kanako,
Angayan sa pagdayeg

Hosanna, hosanna

Umari Ka kanamo
Padayunon Ka Ginoo


ABOVE ALL
LAWAW’NG TANAN

La- baw'ng gam- han- an,
ug Ha- ri S'ya,
ug nag bu- hat sa-
ta- nang mg- a bu- tang.
La- baw'ng ka- a- lam
ug pa- a- gi sa tawo.

Gi- bu- hat
mo ang ka- li- bu- tan.

La- baw'ng ging- ha- ri- an,
la- baw'ng tru- no,
la- baw'ng ka- hi- bu- lo-
ngan ang ka- li- bu- tan,
La- baw'ng ba- han-
di sa ka- li- bu- tan,
Way su- kod
ang pag- ka- ma- hal Mo.
Gilan- sang- Ka
ug gi- lu- bong pa.
Na- ma- tay Ka,
ug Gi- bi- ya- an pa.
Ro- sas Ka
nga gi- ta- ma- kan,
nag- pa- lu- yo
sa sa- la ko.


-- PASS IT ON --

Ang gamay nga siga
Mahimo nga dako
Ang tawo nga muduol
Mainiton niine
Ingon ang Gugma sa Dios
Mao kana ang nahitabo
Gihatag ang Gugma sa uban
Ginahatag na sa uban

Ang maayong tingbulak
Kon ang bunga mahinog na
Mikanta ang langgam
Kon ang bulak mo bukad na
Ingon ang Gugma sa Dios
Mao kana ang nahitabo
Nikanta ka humot nga hangin
Ginahatag na sa uban

Higala gusto ko
Nga ang Kalipay maimo
Nisalig ka sa Dios
Bisan asa ka sa lugar
Misingit ko sa bukid
Kon ikaw mahibalo
Gugma sa Dios nia-nako
Ginahatag na sa uban


SING HALLELUJAH

Awitan ta ang Ginoo
Awitan ta ang Ginoo
Awitan ta
Awitan ta
Awitan ta ang Ginoo

Nibalik na ang Ginoo...

Bohi ang Ginoo karon...


THE STEPS OF A GOOD MAN

Ang Ginoo magatabang
Sa lisod nga dalan
Siya malipayon sa tanan

Kon ikaw makasala
Ang Ginoo muagak

Ang Ginoo mag-gunit sa kamot
Sa kamot    Sa kamot

Ang Ginoo mag-gunit sa kamot

Kon ikaw makasala
Ang Ginoo muagak
Ang Ginoo mag-gunit sa kamot


PEACE LIKE A RIVER

Akong kalinaw ingon sa sapa
Akong kalinaw ingon sa sapa
Akong kalinaw ingon sa sapa
Sulod sa kalag

Akong kalipay ingon sa baha...

Akong gugma ingon sa dagat...


O HOW I LOVE JESUS

Gihegugma ko si Jesus  (x3)
Kay nahigugma siya nako

Dios Kahibolungan  (x3)
Kay nahigugma siya nako


SEEK YE FIRST

Sunod sa Ginoo ug buhat
Sa matinod-anon
Panalagin niabot nimo
Allelu Alleluia

Ang pan di paigo sa imon pag-puyo
Apan sa pulong sa dios
Makalig-on sa imong kusog
Allelu Alleluia


VICTORY SONG
Through out God we shall do valiantly

Sa atong Ginoo Kita  mag-maisugon
Siya magabuntog sa atong mga kaaway
Kita maga-awit sa iyang pag-kamadaugon
Christo nga Hari

Ang Dios nga mag-madaugon
Ang mga tawo mga luwas
Pulong sa Dios Makatambal
Ang kalibotan ang ma kakita...


BEHOLD WHAT MANER OF LOVE

Tanawa ang Gugma sa Amahan nga gihatag kanato
Tanawa ang Gugma sa Amahan nga gihatag kanato

Nga Ki - ta mga anak sa Dios
Nga Ki - ta mga anak sa Dios


I WILL SING OF THE MERCIES OF THE
LORD

Awiton ko ang Kalooy sa Dios kanunay
Awiton ko
Awiton ko
Awiton ko ang Kalooy sa Dios kanunay
Awiton ko ang Kalooy sa Dios

Sa akong baba Isulti ko Imong Pagtoo
Imong Pagtoo
Sa akong baba Isulti ko
Imong Pagtoo Sa tanan Katawhan
Trumpet sheet music for the
Philippine National Anthem